WU Changliang

M.A., Lecturer

Research Interests: Tourism Marketing

Tel: + 86 0371 67783135

Email: wuchangliang@zzu.edu.cn